ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ПЕДАГОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Випуск 1 (6) 2017

 

ЗМІСТ                                                                CONTENTS

 

Артемова Л.В. ˗ Освітня програма «Методологія та організація роботи над дисертацією для здобуття наукового ступеня доктора філософії» з галузі знань 01 – Освіта, спеціальності 015 ˗ Професійна освіта, спеціалізація «Педагогіка вищої школи»

7

Artemova L. Educational programMethodology and organization of the

work on the PhD degree thesis in the field of knowledge 01- Education, speciality 015 – Professional education, specializationPedagogics of higher school

 

 

 

Артемова Л.В. ˗ Дослідження в галузі

дошкільного виховання в УРСР 60-80-

ми роками ХХ століття

Artemova L. Research in the field of

preschool education in the USSR in the

60-80 years of the 20th century

33

 

 

 

Беленька Г.В. ˗ Студентські експрес - дослідження в контексті фахової підготовки

64

Belenka H. Studentsexpress investigation in the context of professional training

 

 

 

Безручко О.В. ˗ Невідомий експеримент української кінопедагогіки 30-Х рр.. ХХ ст.

83

Bezruchko O. Unknown experiment of Ukrainian cinemapedagogics of the XX

century thirties.

 

 

 

Valchuk O. ˗ What develops social and cultural competence in students

99

Valchuk O. What develops social and cultural competence in students

 

 

 

Голота Н.М. ˗ Специфіка відображення просторово-часових уявлень дітьми дошкільного віку в зображувальній діяльності

143

Holota N. Specificity of spatial and temporal representations display by preschool children in the pictorail activity

 

 

 

Довжук Н. Ш., Довжук В.В., Ліпська О.О. ˗ Методичні основи організації викладання спеціальних дисциплін магістерської підготовки провізорів у вищих навчальних закладах України

163

Dovzhuk N., Dovzhuk V., Lipska O.

Methodological bases of organizing the teaching of master’s degree major disciplines for pharmacists in higher educational establishments in Ukraine

 

 

 

Карнаухова А.В. ˗ Модель внутрішньосімейних стосунків в українській казці

181

Karnaukhova A. A model of family relations in Ukrainian fairytale

 

 

 

Кублій Л.І. ˗ Базова мова при вивченні студентами алгоритмізації і програмування

199

Kublii L. The basic language in studying algorythmisation and programming by students

 

 

 

Кійко Т.Б., Міненок А.О. ˗ Психолого

- педагогічні засади організації удосконалення викладання медико-біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах

218

Kiiko T., Minenok A. Psychological and pedagogical bases of organizing the improvement of medical and biological disciplines teaching in higher educational establishments

 

 

 

Клос Л.Є. ˗ Підготовка майбутніх соціальних працівників до здоровʼєзбережувальної діяльності: методичні аспекти

233

Klos L. Preparation of social workers for health keeping activity: methodological aspects

 

 

 

Кузьмич О.А. ˗ Методика діагностування вихованості мовленнєвого етикету в молодших

школярів та сучасної практики його виховання в дітей в умовах сімʼї і школи

278

Kuzmych O. Methodology of diagnosing the pupilselementary grades speach etiquette and modern practice of its development in the family and school.

 

 

 

Кривоносова О.В. ˗ Педагогічні умови розвитку вокального слуху молодших школярів на уроках музичного мистецтва

311

Kryvonosova O. Pedagogical conditions of vocal ear development of primary pupils during the music lessons

 

 

 

Мельник С.В., Воскобойніков С.О. ˗ Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації у кіберпросторі в Сполучених Штатах Америки.

328

Melnyk S. Voskoboinikov S.

Peculiarities of professional training of specialists in the US cyberspace information protection

 

 

 

Мажец Б.В. ˗ Новаторські тенденції в дошкільній педагогіці

 

346

Mazhets B. Innovative tendencies in pre-school pedagogics

 

 

 

Melnyk N. ˗ Preschool teachersprofesional training in Great Britain

368

Melnyk N. Preschool teachersprofesional training in Great Britain

 

 

 

Новоселецька І.Е. ˗ Актуальність розвитку художньо-творчих здібностей дітей пʼятого року життя в початкових мистецьких навчальних закладах

Novoseletska I. The topicality of artistic creative skills development of 5 year children in primary artistic educational establishments

392

 

 

 

Паламар С.П. ˗ Особливості роботи над епітетами як виразниками образності мовлення на уроках читання в початковій школі

408

Palamar S. Peculiarities of investigating epithets as expressive means of the language imagery during reading classes in the primary school

 

 

 

Рудик А.В., Воскобойнікова Г.Л. ˗ Упровадження інноваційних технологій у процесі магістерської підготовки в системі університетської освіти

427

Rudyk A., Voskoboinikova H.

Implementation of innovative technologies in the process of master’s trining in the system of Ukrainian university education

 

 

 

Совгіра С.В. ˗ Методологічний фундамент формування уявлень про екологічну культуру та екологічну компетентність майбутніх учителів

444

Sovhira S. Methodological foundation of forming ideas of the ecological culture and competence of young teachers

 

 

 

Самойлов О.Ф. Панарін І.А. ˗

Синергетичний підхід у викладанні курсу «Міжнародні системи та глобальний розвиток» в аспекті професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин

474

Samoilov O., Panarin I. Synergistic approach in teaching the course of International systems and global developmentin the aspect of professional training of international relations specialists

 

 

 

Чебанова О.Є. ˗ Дидактичні методи викладання курсу «Теорія та історія світового театру» для студентів спеціальності «сценічне мистецтво» в аспекті професійного виховання майбутніх акторів

498

Chebanova O. Didactic methods of teaching the courseTheory and history of the world theatrefor the students of acting techniquespeciality in the aspect of professional training of young

actors

 

 

 

Шинкаренко Л.І. ˗ Відкрита освіта – важливий напрям розвитку освіти дорослих

521

Shynkarenko L. Transparent educationan important sphere of adultseducation development

 

Повна версія